:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

 

 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ดู่เหนือ

นางศรีแพร  พรมมูล

ประธานแม่บ้าน

2

ดู่ใต้

นางวิไลวรรณ  อิ่นแก้ว

ประธานแม่บ้าน

3

ธงน้อย

นางแจ่มจันทร์  มะโนลา

ประธานแม่บ้าน

4

เจดีย์

นางเพชรี  เจดีย์ปัน

ประธานแม่บ้าน

5

ดอนมูล

นางนรีกานต์    พุฒมา

ประธานแม่บ้าน

6

พญาวัด

นางบุญเจือ  ก๋าคำ

ประธานแม่บ้าน

7

สมุน

นางวันเนาว์  พูนทะนูน

ประธานแม่บ้าน

8

เชียงราย

นางศรีปา  คำแปง

ประธานแม่บ้าน

9

คอวัง

นางวันทิตา   สุขสิริประภา

ประธานแม่บ้าน

10

ดู่ต้นฮ่าง

นางเอมอร  ศรีตนไชย

ประธานแม่บ้าน

11

เขาน้อย

นางพัทธ์ธีรา  จักรวาน

ประธานแม่บ้าน

12

ดู่เหนือพัฒนา

นางวิไลพร  ธิราช

ประธานแม่บ้าน

13

ดอนมูลพัฒนา

นางมะลิวรรณ  ลือใจอินทร์

ประธานแม่บ้าน

14

ธงใหม่พัฒนา

นางอรัญญา  ศรีธิ

ประธานแม่บ้าน

15

เจดีย์

นางอรพิน  คันทะเนตร

ประธานแม่บ้าน