:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

 

 

เทศบาลตำบลดู่ใต้

     ตราสัญลักษณ์ของ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ประกอบด้วย วงกลมด้านนอกสองชั้น เส้นนอกสุดจะมีสองเส้น มีชื่อเทศบาลตำบลดู่ใต้อยู่ด้านบน มีชื่ออำเภอ จังหวัด อยู่ด้านล่าง ตรงกลางภายในกรอบของวงกลมด้านนอกมีลายดอกไม้ผลิบานเป็นตัวแบ่งกึ่งกลางของวงกลม วงด้านในจะมีเส้นรอบวง หนึ่งเส้นภานในประกอบไปด้วย โบสถ์วัดพระธาตุเขาน้อยและยอดเจดีย์พระธาตุเขาน้อย ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่กับบ้านเมืองของจังหวัดน่านมายาวนาน อันแสดงถึงประวัติศาสตร์ ความมีเอกภาพและเอกลักษณ์ ของประชาชนตำบลดู่ใต้ ซึ่งสื่อความหมายได้ดังนี้

     โบสถ์ หมายถึง ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ของสถาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและประเพณีอันดีงาม สืบทอดกันมายาวนาน เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวพุทธ อันบ่งบอกถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความสามัคคี และความสงบ 

     ยอดเจดีย์ หมายถึง ความฉลาดเฉียบแหลมของประชาชนตำบลดู่ใต้ ในการพัฒนา อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุกอย่างชาญฉลอดและยั่งยืน