:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

 

 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ดู่เหนือ

นางศรีแพร  พรมมูล

ประธานผู้สูงอายุ

2

ดู่ใต้

นางขจร  มาทิพย์

ประธานผู้สูงอายุ

3

ธงน้อย

นายเสงี่ยม  ธิทา

ประธานผู้สูงอายุ

4

เจดีย์

นายสนั่น  เจดีย์ปัน

ประธานผู้สูงอายุ

5

ดอนมูล

ร้อยตรีอานุภาพ  โทนสูงเนิน

ประธานผู้สูงอายุ

6

พญาวัด

นายสำราญ  อินทะเสน

ประธานผู้สูงอายุ

7

สมุน

นายภูสิทธิ์  คำร้อย

ประธานผู้สูงอายุ

8

เชียงราย

นางบุญยวง  พญาคำ

ประธานผู้สูงอายุ

9

คอวัง

นายมนูศิลป์  ศิริมาตย์

ประธานผู้สูงอายุ

10

ดู่ต้นฮ่าง

นางนงเยาว์  ประดิษฐ์พงษ์

ประธานผู้สูงอายุ

11

เขาน้อย

นายนิวัฒน์  ปินตาเชื้อ

ประธานผู้สูงอายุ

12

ดู่เหนือพัฒนา

นายนิพนธ์  ศรีอาค๊ะ

ประธานผู้สูงอายุ

13

ดอนมูลพัฒนา

นายบุญแต่ง  พิมพงาน

ประธานผู้สูงอายุ

14

ธงใหม่พัฒนา

นายอุลัย  คำอินท์

ประธานผู้สูงอายุ

15

เจดีย์

นางชุมพร ศิริจันทร์

ประธานผู้สูงอายุ