:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ใบยืมพัสดุของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 25 ก.ย. 66
2 แบบคำร้องทั่วไป 2 มี.ค. 66
3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
4 คำขอแจ้งยกเลิก , เปลี่ยนแปลงป้าย 2 มี.ค. 66
5 คำร้องขอใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 2 มี.ค. 66
6 หนังสือมอบอำนาจ 1 มี.ค. 66