:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

กองคลัง
นายตฤณกร อินใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธันว์วดี ธีรัตน์สิริกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนันทพร ศรีอาคะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวพุริตา ฑีฆาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายกิตติไกร ไชยสมทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวสุดาทิพย์ ดู่อุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวอารีรัตน์ เตชะนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธัญญารัตน์ จิณหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษณชัย ทินราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ
นายสิทธิกรณ์ จอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ
นายประจักษ์ ริเป็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ
นางสาวกันทิมา มาใก้ล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ