:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

กองช่าง
นายจรูญ อุดติ๊บ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกมลชนก ศิริเดชากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวงศกร สถาอุ่น
นักจัดการงานช่างชำนาญการ
นายยิ่งสรรค์ สุวงกฎ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายนพรุจ เปียงชมภู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเทิดศักดิ์ ศิลป์ท้าว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนาวิชญ์ ไชยเสน
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบฯ
นายฤทธิไกร ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเสน่ห์ นะติ๊บ
พนักงานสูบน้ำ
นายภิญโญ ธิขวัญ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิเชียร ขัติสาร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายมลคล พรมรังฤทธิ์
พนักงานสูบน้ำ
นายกิตติพงษ์ เต็มขันท์
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
นายจรัญ คำแปง
คนงานทั่วไป
นายสุวิจักขฐ์ อินตัน
คนงานทั่วไป
นายศิวพงษ์ เสาร์สูง
คนงานทั่วไป
นายพงศ์ดนัย ตนะทิพย์
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบฯ