:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายทรงพล อัชวากุล
นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 089-9530011
นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 089-8541303
นายสมศักดิ์ ไชยการ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 087-1814144
นายธีระพล เฉลิมลาภ
เลขานุการเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 088-2601407
นายสมฤทธิ์ แสนใส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 089-9979483
นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 081-0352938