:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

 

 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ดู่เหนือ

นางสาวฐิติมล กองคำ

ประธาน อสม.

2

ดู่ใต้

นางสมัย  พรมรังฤทธิ์

ประธาน อสม.

3

ธงน้อย

นางแจ่มจันทร์  มะโนลา

ประธาน อสม.

4

เจดีย์

นายสนั่น  เจดีย์ปัน

ประธาน อสม.

5

ดอนมูล

นางสุริลักษณ์  ธีร์รินทร์กุล

ประธาน อสม.

6

พญาวัด

น.ส.เพ็ญสุข ญาติปิน

ประธาน อสม.

7

สมุน

นางรัชนี  แมตสอง

ประธาน อสม.

8

เชียงราย

นางพิกุล ธรรมลังกา

ประธาน อสม.

9

คอวัง

นางปุณยวรีย์  ทองไหล

ประธาน อสม.

10

ดู่ต้นฮ่าง

นางเอมอร  ศรีตนไชย

ประธาน อสม.

11

เขาน้อย

นายยงยุทธ  งามแปลง

ประธาน อสม.

12

ดู่เหนือพัฒนา

นางมินทราพร  อินต๊ะลือ

ประธาน อสม.

13

ดอนมูลพัฒนา

นางเกษราภรณ์  นุระธนะ

ประธาน อสม.

14

ธงใหม่พัฒนา

นางอรัญญา  ศรีธิ

ประธาน อสม.

15

เจดีย์

นางพิมนต์ดา  เจดีย์นันต์

ประธาน อสม.