:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

สมาชิกสภาเทศบาล
ด.ต.ทศพร กันทะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชาติ ปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ โสภา
เลขานุการสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ อุตส่าห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมบัติ ภูสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุดมศักดิ์ ศรีวรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ร.ต.อานุภาพ โทนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
น.ส.อำภาพร กันตา
สาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางวิไลพร ธิราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเจริญ ศรีธิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสงัด ศรีตนไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร.ต.มนูญ ตนะทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทเวส จันทร์ทะมิน
สมาชิกสถาเทศบาล เขต 2