:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 081-0352938
นายนิพิฐพนธ์ โสภา
รองปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้
โทรศัพท์ 081-0352938
นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 097-2055554
นายตฤณกร อินใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 094-5191696
นายจรูญ อุดติ๊บ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 099-6308945
นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 084-9305919