:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุทธิพงษ์ เหลือพร้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านดู่เหนือ
นายณัฐวัตร กันทะตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านดู่ใต้
นายกีรติ ทาคำสม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านธงน้อย
นายประทวน เจดีย์ติ๊บ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านเจดีย์
นายภัทรพงษ์ รักงาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านดอนมูล
นายณัฐพล แก้ววิจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านพญาวัด
นางกิ่งทอง นวลดั้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านสมุน
นายสังคม กุณะแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านเชียงราย
นายกุลธวัช สุขศิริประภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านคอวัง
นายสงกรานต์ นันต๊ะเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านดู่ต้นฮ่าง
นายยรรยง จักรวาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านเขาน้อย