:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกจักรี ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายสมศักดิ์ ผัดโน
คนงาน
นายอดุลย์ คำอินทร์
คนงานทั่วไป
นายวุฒิพล อิ่นแก้ว
คนงานทั่วไป
นายสิทธิชัย สุทธหลวง
คนงานทั่วไป
นายณัฐกรณ์ กำปั่นทอง
คนงานทั่วไป
งานกู้ชีพ - กู้ภัย
นายเปรียว ขัตสาร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย
นายณัฐวุฒิ คำอินทร์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย
นายสมพงษ์ นิลคง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย
นายอดิพงศ์ เจดีย์วุฒิ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย